Χρεώσεις

Σημείωση:

Οι χρεώσεις βαρύνουν αμφότερες πλευρές (εκμισθωτή – μισθωτή αναφορικά με μισθώσεις και πωλητή – αγοραστή αναφορικά με πωλήσεις).

Μισθώσεις Κατοικιών

Ένα (1) Μίσθωμα πλέον Φ.Π.Α 24%.

Μισθώσεις Επαγγελματικών Χώρων

Ένα (1) μίσθωμα πλέον Φ.Π.Α 24%.

Πωλήσεις Ακινήτων

Για προμήθειες επί πωλήσεων επικοινωνήστε με το γραφείο.